Danh sách danh mục

Tên Đơn vị, loại Mã danh mục cấp cha Mã danh mục cụ thể Mã danh mục đầy đủ
Xã Nghĩa Hưng 1.84.B13.3.24.217 07381 1.84.B13.3.24.217.07381
Xã Quang Thịnh 1.84.B13.3.24.217 07384 1.84.B13.3.24.217.07384
Xã Hương Sơn 1.84.B13.3.24.217 07387 1.84.B13.3.24.217.07387
Xã Đào Mỹ 1.84.B13.3.24.217 07390 1.84.B13.3.24.217.07390
Xã Tiên Lục 1.84.B13.3.24.217 07393 1.84.B13.3.24.217.07393
Xã An Hà 1.84.B13.3.24.217 07396 1.84.B13.3.24.217.07396
Xã Tân Thịnh 1.84.B13.3.24.217 07399 1.84.B13.3.24.217.07399
Xã Mỹ Hà 1.84.B13.3.24.217 07402 1.84.B13.3.24.217.07402
Xã Hương Lạc 1.84.B13.3.24.217 07405 1.84.B13.3.24.217.07405
Xã Dương Đức 1.84.B13.3.24.217 07408 1.84.B13.3.24.217.07408
Xã Tân Thanh 1.84.B13.3.24.217 07411 1.84.B13.3.24.217.07411
Xã Yên Mỹ 1.84.B13.3.24.217 07414 1.84.B13.3.24.217.07414
Xã Tân Hưng 1.84.B13.3.24.217 07417 1.84.B13.3.24.217.07417
Xã Mỹ Thái 1.84.B13.3.24.217 07420 1.84.B13.3.24.217.07420
Xã Phi Mô 1.84.B13.3.24.217 07423 1.84.B13.3.24.217.07423
Xã Xương Lâm 1.84.B13.3.24.217 07426 1.84.B13.3.24.217.07426
Xã Xuân Hương 1.84.B13.3.24.217 07429 1.84.B13.3.24.217.07429
Xã Tân Dĩnh 1.84.B13.3.24.217 07432 1.84.B13.3.24.217.07432
Xã Đại Lâm 1.84.B13.3.24.217 07435 1.84.B13.3.24.217.07435
Xã Thái Đào 1.84.B13.3.24.217 07438 1.84.B13.3.24.217.07438
Huyện Lục Nam 1.84.B13.3.24 218 1.84.B13.3.24.218
Thị trấn Đồi Ngô 1.84.B13.3.24.218 07444 1.84.B13.3.24.218.07444
Thị trấn Lục Nam 1.84.B13.3.24.218 07447 1.84.B13.3.24.218.07447
Xã Đông Hưng 1.84.B13.3.24.218 07450 1.84.B13.3.24.218.07450
Xã Đông Phú 1.84.B13.3.24.218 07453 1.84.B13.3.24.218.07453
Xã Tam Dị 1.84.B13.3.24.218 07456 1.84.B13.3.24.218.07456
Xã Bảo Sơn 1.84.B13.3.24.218 07459 1.84.B13.3.24.218.07459
Xã Bảo Đài 1.84.B13.3.24.218 07462 1.84.B13.3.24.218.07462
Xã Thanh Lâm 1.84.B13.3.24.218 07465 1.84.B13.3.24.218.07465
Xã Tiên Nha 1.84.B13.3.24.218 07468 1.84.B13.3.24.218.07468
Xã Trường Giang 1.84.B13.3.24.218 07471 1.84.B13.3.24.218.07471
Xã Tiên Hưng 1.84.B13.3.24.218 07474 1.84.B13.3.24.218.07474
Xã Phương Sơn 1.84.B13.3.24.218 07477 1.84.B13.3.24.218.07477
Xã Chu Điện 1.84.B13.3.24.218 07480 1.84.B13.3.24.218.07480
Xã Cương Sơn 1.84.B13.3.24.218 07483 1.84.B13.3.24.218.07483
Xã Nghĩa Phương 1.84.B13.3.24.218 07486 1.84.B13.3.24.218.07486
Xã Vô Tranh 1.84.B13.3.24.218 07489 1.84.B13.3.24.218.07489
Xã Bình Sơn 1.84.B13.3.24.218 07492 1.84.B13.3.24.218.07492
Xã Lan Mẫu 1.84.B13.3.24.218 07495 1.84.B13.3.24.218.07495
Xã Yên Sơn 1.84.B13.3.24.218 07498 1.84.B13.3.24.218.07498
Xã Khám Lạng 1.84.B13.3.24.218 07501 1.84.B13.3.24.218.07501
Xã Huyền Sơn 1.84.B13.3.24.218 07504 1.84.B13.3.24.218.07504
Xã Trường Sơn 1.84.B13.3.24.218 07507 1.84.B13.3.24.218.07507
Xã Lục Sơn 1.84.B13.3.24.218 07510 1.84.B13.3.24.218.07510
Xã Bắc Lũng 1.84.B13.3.24.218 07513 1.84.B13.3.24.218.07513
Xã Vũ Xá 1.84.B13.3.24.218 07516 1.84.B13.3.24.218.07516
Xã Cẩm Lý 1.84.B13.3.24.218 07519 1.84.B13.3.24.218.07519
Xã Đan Hội 1.84.B13.3.24.218 07522 1.84.B13.3.24.218.07522
Huyện Lục Ngạn 1.84.B13.3.24 219 1.84.B13.3.24.219
Thị trấn Chũ 1.84.B13.3.24.219 07525 1.84.B13.3.24.219.07525

Trang

448 records found.