Danh sách danh mục

Tên Đơn vị, loại Mã danh mục cấp cha Mã danh mục cụ thể Mã danh mục đầy đủ
Xã Long Sơn 1.84.B13.3.24.220 07672 1.84.B13.3.24.220.07672
Xã Tuấn Mậu 1.84.B13.3.24.220 07675 1.84.B13.3.24.220.07675
Xã Thanh Luận 1.84.B13.3.24.220 07678 1.84.B13.3.24.220.07678
Huyện Yên Dũng 1.84.B13.3.24 221 1.84.B13.3.24.221
Thị trấn Neo 1.84.B13.3.24.221 07681 1.84.B13.3.24.221.07681
Thị trấn Tân Dân 1.84.B13.3.24.221 07682 1.84.B13.3.24.221.07682
Xã Lão Hộ 1.84.B13.3.24.221 07684 1.84.B13.3.24.221.07684
Xã Hương Gián 1.84.B13.3.24.221 07690 1.84.B13.3.24.221.07690
Xã Tân An 1.84.B13.3.24.221 07693 1.84.B13.3.24.221.07693
Xã Quỳnh Sơn 1.84.B13.3.24.221 07702 1.84.B13.3.24.221.07702
Xã Nội Hoàng 1.84.B13.3.24.221 07708 1.84.B13.3.24.221.07708
Xã Tiền Phong 1.84.B13.3.24.221 07711 1.84.B13.3.24.221.07711
Xã Xuân Phú 1.84.B13.3.24.221 07714 1.84.B13.3.24.221.07714
Xã Tân Liễu 1.84.B13.3.24.221 07717 1.84.B13.3.24.221.07717
Xã Trí Yên 1.84.B13.3.24.221 07720 1.84.B13.3.24.221.07720
Xã Lãng Sơn 1.84.B13.3.24.221 07723 1.84.B13.3.24.221.07723
Xã Yên Lư 1.84.B13.3.24.221 07726 1.84.B13.3.24.221.07726
Xã Tiến Dũng 1.84.B13.3.24.221 07729 1.84.B13.3.24.221.07729
Xã Nham Sơn 1.84.B13.3.24.221 07732 1.84.B13.3.24.221.07732
Xã Đức Giang 1.84.B13.3.24.221 07735 1.84.B13.3.24.221.07735
Xã Cảnh Thụy 1.84.B13.3.24.221 07738 1.84.B13.3.24.221.07738
Xã Tư Mại 1.84.B13.3.24.221 07741 1.84.B13.3.24.221.07741
Xã Thắng Cương 1.84.B13.3.24.221 07744 1.84.B13.3.24.221.07744
Xã Đồng Việt 1.84.B13.3.24.221 07747 1.84.B13.3.24.221.07747
Xã Đồng Phúc 1.84.B13.3.24.221 07750 1.84.B13.3.24.221.07750
Huyện Việt Yên 1.84.B13.3.24 222 1.84.B13.3.24.222
Thị trấn Bích Động 1.84.B13.3.24.222 07753 1.84.B13.3.24.222.07753
Thị trấn Nếnh 1.84.B13.3.24.222 07756 1.84.B13.3.24.222.07756
Xã Thượng Lan 1.84.B13.3.24.222 07759 1.84.B13.3.24.222.07759
Xã Việt Tiến 1.84.B13.3.24.222 07762 1.84.B13.3.24.222.07762
Xã Nghĩa Trung 1.84.B13.3.24.222 07765 1.84.B13.3.24.222.07765
Xã Minh Đức 1.84.B13.3.24.222 07768 1.84.B13.3.24.222.07768
Xã Hương Mai 1.84.B13.3.24.222 07771 1.84.B13.3.24.222.07771
Xã Tự Lạn 1.84.B13.3.24.222 07774 1.84.B13.3.24.222.07774
Xã Bích Sơn 1.84.B13.3.24.222 07777 1.84.B13.3.24.222.07777
Xã Trung Sơn 1.84.B13.3.24.222 07780 1.84.B13.3.24.222.07780
Xã Hồng Thái 1.84.B13.3.24.222 07783 1.84.B13.3.24.222.07783
Xã Tiên Sơn 1.84.B13.3.24.222 07786 1.84.B13.3.24.222.07786
Xã Tăng Tiến 1.84.B13.3.24.222 07789 1.84.B13.3.24.222.07789
Xã Quảng Minh 1.84.B13.3.24.222 07792 1.84.B13.3.24.222.07792
Xã Hoàng Ninh 1.84.B13.3.24.222 07795 1.84.B13.3.24.222.07795
Xã Ninh Sơn 1.84.B13.3.24.222 07798 1.84.B13.3.24.222.07798
Xã Vân Trung 1.84.B13.3.24.222 07801 1.84.B13.3.24.222.07801
Xã Vân Hà 1.84.B13.3.24.222 07804 1.84.B13.3.24.222.07804
Xã Quang Châu 1.84.B13.3.24.222 07807 1.84.B13.3.24.222.07807
Huyện Hiệp Hòa 1.84.B13.3.24 223 1.84.B13.3.24.223
Thị trấn Thắng 1.84.B13.3.24.223 07810 1.84.B13.3.24.223.07810
Xã Đồng Tân 1.84.B13.3.24.223 07813 1.84.B13.3.24.223.07813
Xã Thanh Vân 1.84.B13.3.24.223 07816 1.84.B13.3.24.223.07816
Xã Hoàng Lương 1.84.B13.3.24.223 07819 1.84.B13.3.24.223.07819

Trang

448 records found.