điện thoại

Danh mục chứa thuộc tính: 
Giá trị của thuộc tính: 
90834530
Kiểu dữ liệu : 
Text
Mã thuộc tính: