Số điện thoại cố định

Danh mục chứa thuộc tính: 
Giá trị của thuộc tính: 
(84-4) 22 202 828
Kiểu dữ liệu : 
Text
Mã thuộc tính: