Địa chỉ bưu điện

Mã danh mục cấp cha: 
1.84.1.1
Mã danh mục cụ thể: 
1
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.1.1.1
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào