ĐIện thoại số định

Mã danh mục cấp cha: 
1.84.1
Mã danh mục cụ thể: 
3
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.1.3
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào