Bộ Công an

Mã danh mục cấp cha: 
1.84
Mã danh mục cụ thể: 
A13
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.A13
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào