Bộ Tài chính

Mã danh mục cấp cha: 
1.84
Mã danh mục cụ thể: 
A16
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.A16
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào