Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã danh mục cấp cha: 
1.84
Mã danh mục cụ thể: 
A14
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.A14
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.