Bộ Công nghiệp

Mã danh mục cấp cha: 
1.84
Mã danh mục cụ thể: 
A04
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.A04
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.