Tỉnh

Mã danh mục cấp cha: 
1.84.1.2.1
Mã danh mục cụ thể: 
2
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.1.2.1.2
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã có sẵn, nhập vào

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.