Ví dụ điện thoại

Mã danh mục cấp cha: 
1.84.1
Mã danh mục cụ thể: 
4
Mã danh mục đầy đủ: 
1.84.1.1
Kiểu sinh mã dm con: 
Mã là số tự nhiên tăng dần
Mã DM con hiện tại: 
0

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.